Bokens Titel: Vargen - Viltet, Ekologin och Människan

Författare: Jens Persson och Håkan Sand

Förlag: Svenska Jägareförbundet

Utgivningsår: 1998

Bokens Innehåll:
Boken ”Vargen” är en sammanfattande beskrivning av vargen som djur, dess påverkan på det ekologiska systemet och dess påverkan på och av samhället.

Persson och Sand ger oss först en beskrivning av vargens historia i Sverige och dess utbredning under olika tider. Remarkabelt är att vid vargens fridlysning 1965 fanns endast ca 10 vargar i Sverige. Man går också in i diskussionen om eventuell utplantering av vargar har förekommit, men troligt är att detta inte har skett utan att vargarna helt enkelt har vandrat in från andra mer vargtäta områden.

Nästa kapitel behandlar vargens härstamning, utseende och kännetecken. Man går in på skillnader och likheter mellan olika vargtyper och vilka faktorer som påverkar hur vargen ser ut (klimat, jaktförutsättningar mm). Man behandlar också dess sinnen och sättet som de kommunicerar på. Likheten mellan vargarna och våra hundar är som alltid slående och det nära släktskapet poängteras. Man går också in på hur spåren efter en varg ser ut och hur man kan särskilja dess spår från större hundar som lätt kan förväxlas.

I kapitlet ”Vargens år” går författarna igenom hur både den enskilda individen och flocken påverkas av årstiderna med brunst, parningstid och så småningom födsel. Hela flocken kretsar kring alfaparet och dess reproduktion som är det centrala i flocklivet. Ungarnas utveckling, barnpassning och utvandring är några begrepp som man går igenom i kapitlet.

Livsmiljö, hemområden, dygnsrytm och vandringar tags upp i bokens nästa avsnitt. Här beskrivs hur vargen verkar i sitt eget revir på hemmaplan, men också hur den genom vandringar kan skapa sig ett nytt revir.

Vad styr egentligen vargstammens storlek och tillväxt? Reproduktionen, dödligheten (allt från naturlig död till epedemier, svält och jakt), födotillgången samt den genetiska variationen (eventuell inavel) är alla svar på denna fråga. Tillsammans ger de ramar för hur stor och framgångsrik som vargstammen kan bli.

Vad vargen äter har alltid vållat många diskussioner. Svaret på frågan är inte givet utan är helt enkelt ett resultat av vad omgivningen har att erbjuda. Älgen är dock mot alla odds ett ganska svårslaget byte och rådjur föredras om de finns tillgängliga. Man diskuterar också hur vargens predation påverkar bytesstammarna.

I ”Vargen och människan” går Persson och Sand igenom synen på vargen genom tiderna och på den mytbildning som omger vargen. Man går också igenom en mängd statistik om de skador som vargen har vållat tamboskap och hundar. Även dagens och gårdagens inställning till vargen diskuteras och opinion i olika delar av landet gås igenom.

Boken avslutas med en genomgång av den forskning som pågår om vargen, den lagstiftning som idag finns kring vargen och den framtid som vargen har i Sverige.

Personlig uppfattning om boken:
Boken går igenom många vik:tiga områden som har med vargen att göra. Materialet känns väl underbyggt och gediget med en mängd bakomliggande källor.

Tyngdpunkten känns dock något snedvriden. Det som man lägger krutet på i boken är nämligen vargens födosök och vandring samt hur stor population som behövs för att en livskraftig reproduktion skall kunna ske. Statistiken är dominerande och vi får den mest ingående beskrivning av hur vargen påverkar älgförekomsten inom sitt revir. Den statistik- och sifferfrossa som genomsyrar boken får dock inte riktigt den trovärdighet som författarna har hoppats på. Faktorerna som ligger bakom siffrorna är för det mesta så svårgreppbara och beroende av så många andra faktorer att det är svårt att veta hur pålitliga de redovisade resultaten egentligen är.

Att jägarförbundet står som avsändare går det inte att tveka om, här är det inte vargen som djur och som hundens stamfader som beskrivs utan snarare vargens del i det ekologiska systemet och dess påverkan på det jaktbara viltet. Tyvärr blir innehållet både trögt och svårläst när det är torr statistik som skall smältas.

Kanske skulle en ökad del om vargens sociala liv och samvaro i samband med ett mer lättsmält presentiationssätt kunna lyfta boken samtidigt som en hel del av statistiken lyftes ut? Jägarförbundet tycks ha glömt att det största flertalet av deras medlemmar faktiskt lever med en varg till vardags: hunden!