Bokens Titel: Hundspråk – Etologi i ord och bild

Författare: Renée Sjöberg

Förlag: Sjöbergs Bokförlag AB

Utgivningsår: 1986

Bokens innehåll:
Renée Sjöberg beskriver i ord och bild hundens språk och interaktion. I målande bilder visas exempel på olika samtalssituationer och relationer vid hundmöten.

Boken är indelad i fyra olika avsnitt:
•  Vargen – ursprunget: Här beskrivs vargens beteende och hur de fungerar i flocklivet. Tyngdpunkten läggs vid det signalsystem (språk) som utgör grunden för att flocken skall fungera. Systemet är sammansatt av kroppsrörelser, beröring, ansiktsuttryck, dofter och ljud. Språket används för att klargöra rang, varna för faror, organisera jakt, undvika konflikter mm. Samma språk som används av den vilda vargen används av våra domesticerade hundar! Med detta som utgångspunkt ger vi oss in i del 2 av ”Hundspråk”.
•  Hundspråket: Här redogörs för hundens språkinlärning och vikten av en god lärare (eller flera) poängteras. Vidare går Renée in på signalkomplexen avståndsminskande- och avståndstagande signaler. Hon visar hur alla delar på hunden (svans, ragg, blick, mungipor, kroppshållning mm) samverkar för att bilda en helhet. Det samlade intrycket ger en avståndsminkande eller avståndsökande reaktion. Att alla ”delar” på hunden inte säger samma sak kan bero på människans påverkan (avel) eller på hundens osäkerhet eller säkerhet att tolka situationen. Även individkontroll, olika typer av lekar och överslagshandlingar gås igenom i detta kapitel i både ord och bild.
•  Hund/Människa: I denna del påvisas både de problem som kan uppstå i relationen människa/hund och hur dessa problem kan förebyggas genom t ex ett väl genomtänkt rasval/individval. Begreppet dominans diskuteras och vikten av att vi människor förstår hur vi skall använda oss av hundens signaler för att tydliggöra dess ställning poängteras. Ett lugnt och värdigt beteende är att föredra! Visst kan hunden många av våra signaler, men vill vi bli RÄTT tolkade bör vi också förstå HUR hunden tolkar dem!
•  Språksvårigheter: I bokens sista avsnitt påvisas de språksvårigheter som våra hundar råkar ut för pg a de förändringar av den ursprungliga vargens anatomi som människan genom avel har försett våra hundar med. Även de beteendeförändringar som har gjorts (förstärkta vall-, vakt, jakt- instinkter mm) innebär ytterligare svårigheter vid interaktionen mellan olika raser. Språksvårigheter kan dämpas och t om överbryggas genom tidig träning.

Boken avslutas med en ”kamerabeskrivning” av ett flertal hundmöten som även kommenteras i text.

Personlig uppfattning om boken:
Boken är lättfattlig och mycket beskrivande med sitt gedigna bildmaterial. En mycket bra introduktion till hundens språkkomplex och dess bakomliggande orsaker.

Boken bör dock ses som just en introduktion då den ger en bra men ej komplett bild av hunden språk. Kamerans begränsning ligger ju i att den ”fryser” en situation som då lätt kan feltolkas.

För mig har boken haft en stor personlig betydelse då det var den första bok som öppnade mina ögon för hundens komplexa språkliv.

En bok jag varmt rekommenderar!