Bokens Titel: Hundens Språk och Flockliv

Författare: Lars Fält

Förlag: Bilda Förlag

Utgivningsår: 2001 (omarbetad upplaga)

Bokens innehåll:
Lars Fält börjar sin bok ”Hundens Språk och Flockliv” med en resa i tiden från tamhundens första vacklande steg till dagens specialiserade hundraser. Han visar på de fördelar som människan och vargen har fått genom samverkan, och den anpassningsbarhet som vargen/hunden besitter. Lars visar också på hur både aveln kan påverka specifika beteenden samtidigt som hundens basfunktioner/beteenden har klarat sig relativt opåverkade trots den riktade avel som har pågått under mycket lång tid.

Både vargen och hunden har ett utvecklat flockliv med alla de fördelar (t ex gemensam valpvård, samarbete vid jakt medför större byten, vandringar, varningar och eventuellt försvar) och nackdelar (ökad risk för sjukdomsspridning och konkurrens om födan). Att fördelarna överväger har varit drivkraften i den utveckling av flocklivet som har skett. Flockstorleken varierar ganska kraftigt, men uppbyggnaden startar i allmänhet genom parbildning som sedan får valpar. Endel av valparna stannar i flocken medan andra flyttar. På detta sätt byggs flocken upp som en familj där alla har olika funktioner och specialiteter. Flocken är väl organiserad och har ett rangordningssystem. Lars poängterar att de studier av rangordning som har gjorts i fångenskap inte följer de lagar som härskar i naturen. En ledare som förtrycker sina ”undersåtar” blir aldrig en ledare i naturen. Denna företeelse finns endast i fångenskap där de som ej följer ”mobbarens” regler inte kan flytta. Detta leder oss in i nästa del av boken: Ledarskapet.

Ledarskap och dominans är inte samma sak: Dominant är man endast i förhållande till någon annan och i samband med konflikt när man försvarar något. Ledarskap handlar om att styra och kontrollera aktiviteter, ta initiativ till aktiviteter samt rikta aktiviteter. Ledarskapet är inte kopplat till en individ utan kan växla beroende av situationen. En individ kanske är jaktspecialist och får leda den situationen medan en annan individ är vaktspecialist. Flockledaren är vald att styra genom att de andra medlemmarna underkastar sig. En god flockledare delegerar uppgifter till de ovan nämnda specialisterna.

Lars går vidare in på vad det innebär för människan att vara flockledare för dagens hundar och de höga krav som samhället ställer på oss hundägare.

Att välja ett auktoritativt (att bli trodd pga sin ställning och sakkunnighet) före ett auktoritärt (att hävda sin ensamrätt till maktutövning) ledarskap i sin relation till hunden ligger helt i linje med de studier som har gjorts av vargars flocklig. Det är den som är mest lämpad som väljs till ledare. Tyvärr finns det fortfarande ”skolor” inom hunderiet som förordar den auktoritära modellen.

Lars vandrar vidare inom flockens uppbyggnad och tar upp tex: hur aggressions-hanteringen fungerar och hur medlemmarna strävar efter ökad status. Detta är något som vi ej får glömma när vi tar in hunden i våra ”familjeflockar”. Konsekvens och ett auktoritativt ledarskap är oerhört viktigt och blir än viktigare om hunden försöker öka sin status. Även begrepp som flockutökning och revirhävdandet tas upp.

Under avsnittet ”Språk och signaler” diskuteras och presenteras hundens kommunikationssystem. Lars delar upp dem i visuella-, akustiska-, kemiska- samt taktila signaler. Han går även igenom hundens fysiska förmåga att uppfatta signaler genom synsinnet, hörseln, luktsinnet, smaksinnet och känselsinnena. Han konstaterar också att vi genom avelsurval har skapat språksvårigheter hos vissa hundraser genom yttre faktorer. En god social träning (vid tidig ålder) kan dock kompensera sådan språksvårigheter.

Nästa avsnitt ägnas åt hundens Etogram = ”beteendekatalog”. Lars presenterar kortfattat ett antal beteenden som vi ofta ser i hundens vardag: undersökande, socialt undersökande, samordning (av t ex flocken), skyddssökande, vila, kroppsvård, vårdbeteenden, vårdutlösande beteenden, antagonistiska beteenden, doftmarkeringar, sexuella beteenden och den viktiga leken. Lars pekar på de många olika syften som beteendena kan ha och att det trots de relativt fasta ”programmen” finns en mängd varianter och olikheter i hur olika individer använder beteenderepertoaren.

Boken avslutas med en studie av hur hunden behandlas i vårt moderna samhälle i perspektivet av vad vi vet om dess ursprungliga språk och flockliv. Att hunden är oerhört flexibel och anpassningsbar råder det ingen tvekan om, men det är vår uppgift att skapa förutsättningarna för att våra hundar skall kunna leva ett så rikt och fullödigt liv!

Personlig uppfattning om boken:
En mycket bra bok med ett bra upplägg. Det märks att Lars har en stor erfarenhet av hundar och han faller inte i ”generaliseringsfällan” utan poängterar istället individens olikheter sinsemellan beroende både av ras och individualitet.

Lars har med alla de delar av både interna och externa förutsättningar som påverkar hunden i dess beteende. Detta ger sammantaget en mycket god bild av hunden både som flockmedlem och som en del i dagens samhälle.

Bokens bilder känns i många fall enkla – men det är också dess styrka! Här visas tydliga relationsbilder, men också t ex mimik genom enkla streckteckningar. Det är ändå lätt att förstå och hänga med i vad Lars vill visa.

En bok jag med glädje kan rekommendera!